15 Most beautiful Hindu Keerthans


Chandrashekara Ashtakam


Chandrashekhara Ashtakam is believed to be written by Sage Markandeya who was saved from death and blessed to be sixteen years for ever . It is also believed that chanting Chandrasekhara Ashtakam will bring health and long life .

Chandrasekhara Ashtakam Lyrics

Rathna Sanu Sarasanam, Rajathadri Srunga Nikethanam,
Sinchini Krutha Pannageswarachyuthahana Sayakam,
Kshipra Dhagdha Pura Thrayam Thri Divalayairabhi Vanditham,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.1

Pancha Paada Pa Pushpa Gandhambhuja Dwaya Shobitham,
Phala Lochana Jatha Pavaka Dagdha Manmatha Vigraham,
Basma Digdha Kalebharam, Bhava Nasanam, Bhava Mavyayam,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.2

Matha Varana Mukhya Charma Kruthothareeya Mahoharam,
Pankajasana Padma Lochana Poojithangri Saroruham,
Deva Sindhu Tharanga Seekara Siktha Jatadharam,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.3

Yaksha Raja Sakham Bhagaksha Haram Bhujanga Bhooshanam,
Shila Raje Suthaa Parish Krutha Charu Vama Kalebharam,
Kshweda Neela Galam Praswadha Dharinam Mruga Dharinam,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.4

Kundali Krutha Kundaleeswara Kundalam Vrusha Vahanam,
Naradadhi Muneeswara Sthutha Vaibhavam Bhuvaneswaram,
Andhakandhaka Masrithamara Padapam Samananthakam,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.5

Bheshajam Bhava Roginamkhilapadamapa Harinam,
Daksha Yagna Vinasanam Trigunathmakam Trivilochanam,
Bhukthi Mukthi Phala Pradham Sakalagha Sanga Nibharhanam,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.6

Bhaktha Vathsala Marchitham, Nidhim,Akshayam, Haridambaram,
Sarva Bhoothapathim, Parathparam Apreya Manuthamam,
Soma Varinabhoohuthasana Somapanilakha Krutheem,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.7

Viswa Srushti Vidhayinam, Punareva Palana Thathparam,
Samharathamapi Prapanchamasesha Loka Nivasinam,
Kredayanthamaharnisam, Gana Nadha Yudha Samnvitham,
Chandra Shekaramasraye Mama Kim Karishyathi Vai Yama.8

Mruthyu Bheetha Mrukandu Soonu Krutha Sthavam Shiva Sannidhou,
Yathra Thathra Cha Ya Padennahi Thasya Mruthyu Bhayam Bhaveth,
Poorna Mayor Aroghitha Makhilarthasambadamdhyam,
Chandra Shekara Eva Thasya Dadadhathi Mukthi Mayathnatha.

[nextpage title=”Kala Bhairava Ashtakam”]


Kala Bhairava Ashtakam


 

Kala Bhairava Ashtakam is a Sanskrit Ashtakam, written by Adi Sankara. The hymn illustrates the personality of Kala Bhairava of Kashi (also known as Bhairava), the God of Death. It consists of eight stanzas, characteristic of an Ashtakam.

Deva raja sevya mana pavangri pankajam,
Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram,
Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 1

Bhanu koti bhaswaram, bhavabdhi tharakam param,
Neelakanda meepsidartha dayakam trilochanam,
Kalakala mambujaksha maksha soola maksharam,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 2

Soola tanga pasa danda pani madhi karanam,
Syama kaya madhi devamaksharam niramayam,
Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 3

Bhukthi mukthi dayakam prasashtha charu vigraham,
Bhaktha vatsalam shivam* , samastha loka vigraham,
Vinikwanan manogna hema kinkini lasath kateem,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 4

Dharma sethu palakam, thwa dharma marga nasakam,
Karma pasa mochakam , susharma dayakam vibhum,
Swarna varna sesha pasa shobithanga mandalam,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 5

Rathna padukha prabhabhirama padayugmakam,
Nithyamadwidheeyamishta daivatham niranjanam,
Mrutyu darpa nasanam karaladamshtra mokshanam,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 6

Attahasa binna padma janda kosa santhatheem,
Drushti pada nashta papa jala mugra sasanam,
Ashtasidhi dayakam kapala malikadaram,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 7

Bhootha sanga nayakam, vishala keerthi dayakam,
Kasi vasa loka punya papa shodhakam vibum,
Neethi marga kovidham purathanam jagatpathim,
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 8

Phalastuti
Kalabhairavashtakam patanthi yea manoharam,
Jnana mukthi sadhanam , vichithra punya vardhanam,
Soka moha dainya lopa kopa thapa nasanam,
Thea prayanthi Kalabhairavangri saniidhim druvam.

[nextpage title=”Suryashtakam”]


Suryashtakam


This Suryashtakam is from Samba Purana , one of the Saura Upapuranas.

Lyrics

1
Adhi deva Namasthubhyam,,
Praseeda mama Bhaskara,
Divakara namasthubhyam,
Prabha kara Namosthu they.

2
Saptha aswa radha roodam,
Prachandam, Kasypathmajam,
Swetha padma dharma devam,
Tham Suryam pranamamyaham

3
Lohitham Radhamaroodam,
Sarvaloka pithamaham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

4
Trigunyam cha maha sooram,
Brahma Vishnu Maheswaram,
Maha papaharam devam,
Tham Suryam pranamamyaham

5
Bramhitham teja punjam cha,
Vayu makasa meva cha,
Prubhustwam sarva lokaanam,
Tham Suryam pranamamyaham

6
Bandhooka pushpa sankaasam,
Hara kundala bhooshitham,
Eka chakra dharma devam ,
Tham Suryam pranamamyaham

7
Viswesam Viswa karthaaram,
Maha Theja pradheepanam,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

8
Sri Vishnum jagathaam nadam,
Jnana Vijnana mokshadham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Phala Sruthi

Suryashtakam idham nithyam,
Gruha peeda pranasanam,
Aputhro labhathe puthram,
Daridhro dhanavan Bhaveth.

Aamisham madhu panam cha,
Ya karothi raver dhine,
Saptha janma bhaved rogi,
Janma janma dharidhratha.

Sthree thails madhu maamsani.,
Yasth yejathu raver dhine,
Na vyadhi soka dharidhryam,
Surya lokam sa gachathi.

[nextpage title=”Daridra Dukha Dahana Shiva Stothram”]

Pages: 1 2 3 4

You must be logged in to post a comment Login